ÚSES, biologické hodnocení, inventarizace zeleně, oceňování dřevin

Přírodovědné průzkumy

Cílem těchto průzkumů je získat informace o flóře a fauně konkrétního území. Kromě výčtu druhů se zjišťuje i jejich početnost, stav populace, ohrožení apod.

Přírodovědné průzkumy mohou sloužit pro poznání změn v populacích sledovaných druhů, nebo se zpracovávají jako podklad pro registraci významných krajinných prvků, plánů péče o zvláště chráněná území, biologické hodnocení a posuzování vlivů na životní prostřední atd.

Comments are closed.