ÚSES, biologické hodnocení, inventarizace zeleně, oceňování dřevin

Plány péče

Plán péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) je oborovým dokumentem, který obsahuje popisné údaje, zásady péče o ekosystémy a jejich složky, které tvoří předmět ochrany chráněného území, včetně řešení střetů plynoucích z odlišných nároků jednotlivých složek ekosystémů na potřebnou péči z hlediska priorit a cílů ochrany chráněného území. Dále stanovují například zásady hospodářského, rekreačního, sportovního či jiného využívání chráněného území.

Podrobnosti upravuje vyhláška č. 60/2008 Sb., v platném znění a Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma zveřejněná ve Věstníku MŽP 19(2009)/3. Při zpracování konkrétního plánu péče vycházíme z dostupných údajů, jako je například rezervační kniha a inventarizační průzkumy. V rámci zpracování plánu péče provádíme vlastní terénní šetření, v jehož rámci hodnotíme aktuální stav ZCHÚ a předmětu ochrany.

Comments are closed.