ÚSES, biologické hodnocení, inventarizace zeleně, oceňování dřevin

Nabízené služby

.

Poradenská a konzultační činnost

odborná pomoc při přípravě a realizaci záměru
analýzu střetů záměru se zájmy ochrany přírody a krajiny
předjednání záměru s orgány ochrany přírody a krajiny
zpracování znaleckých posudků – ceny trvalých porostů, ochrana přírody a krajiny
výpočet odvodů za vynětí pozemků ze ZPF
výpočet odvodů za odnětí pozemků z PUPFL

.

Ochrana přírody a krajiny

plány péče pro zvláště chráněná území
plány péče pro významné krajinné prvky
podklady pro vyhlášení zvláště chráněných území
podklady pro registraci významných krajinných prvků

.

Územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES)

generely územních systémů ekologické stability
plány územních systémů ekologické stability
realizační projekty skladebných částí územních systémů ekologické stability – biocenter, biokoridorů, interakčních prvků
zhodnocení vývoje a návrhy péče o biocentra, biokoridory a interakčních prvků

.

Hodnocení vlivů na životní prostředí (biologické hodnocení, EIA, SEA)

biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
vybrané kapitoly do oznámení, dokumentací a posudků EIA (ochrana přírody a krajiny, flóra, fauna, ekosystémy apod.)
vybrané kapitoly do dokumentací SEA (ochrana přírody a krajiny, flóra, fauna, ekosystémy apod.)

.

GIS

limity využití území
jevy ochrany přírody a krajiny (ÚSES, VKP, památné stromy atd.)

.

Inventarizace a oceňování dřevin

dendrologické hodnocení a oceňování dřevin a porostů podle metodiky AOPK ČR
oceňování dřevin a porostů podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 3/2008 Sb., v platném znění
inventarizace zeleně
zpracování a podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

.

Přírodovědné průzkumy a inventarizace

zpracování biologických průzkumů

Comments are closed.