ÚSES, biologické hodnocení, inventarizace zeleně, oceňování dřevin

Inventarizace a oceňování dřevin

Všechny dřeviny rostoucí mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou (podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) chráněny před poškozováním a ničením. Podle § 8 uvedeného zákona je k jejich kácení potřeba povolení orgánu ochrany přírody a toto povolení lze vydat po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Právě inventarizace, případně ocenění, je podkladem, který je pro povolení kácení dřevin nezbytný. Hodnocení a ocenění dřevin se provádí podle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Při inventarizaci se zjišťuje druh dřeviny, výška, výčetní tloušťka, průměr a nasazení koruny, zdravotní stav a vitalita. V některých případech se cena dřevin, nebo jejich porostů stanovuje podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 3/2008 Sb., v platném znění. Inventarizace a oceňování dřevin jsme zpracovávali pro záměry různého rozsahu – v prostoru budoucího staveniště různých objektů, liniových staveb apod.

Comments are closed.