ÚSES, biologické hodnocení, inventarizace zeleně, oceňování dřevin

Co je Strategické posuzování vlivů na životní prostředí – SEA?

SEA (Strategic impact assesment) je proces, jehož cílem je posoudit koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 citovaného zákona, zpracovávané například v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody.

Proces SEA zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů záměrů obsažených v koncepcích na životní prostředí.

Comments are closed.