ÚSES, biologické hodnocení, inventarizace zeleně, oceňování dřevin

Co je Posuzování vlivů záměru na životní prostředí – EIA?

EIA je proces, jehož cílem je posoudit možné vlivy uvažovaného záměru na životní prostředí a slouží jako objektivní odborný podklad pro rozhodování orgánů státní správy. Posuzují se přímé a nepřímé vlivy záměru na veřejné zdraví, životní prostředí (živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu), přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky. Posuzuje se nejen provoz záměru, ale i jeho realizace a likvidace. Musí rovněž obsahovat návrh opatření k předcházení nepříznivých vlivů, k jejich snížení a zmírnění.

Podrobnosti procesu EIA upravuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. V příloze č. 1 uvedeného zákona jsou vypsány záměry – stavby, činnosti a technologie a jejich limitní kapacity (velikost, produkce apod.). Ty jsou rozhodujícím kritériem pro celý postup. V kategorii I jsou činnosti, které podléhají posuzování. To znamená, že pro takové záměry musí být zpracována dokumentace EIA. Ta se následně projednává, je na ní zpracován posudek a na závěr je příslušným úřadem vydáno stanovisko. V kategorii II jsou uvedeny záměry, pro které se zpracovává oznámení EIA. Následně proběhne zjišťovací řízení. Pokud se v něm prokáže, že záměr nebude mít negativní vliv, není nutné ho dále posuzovat. V opačném případě se zpracuje dokumentace a proces pokračuje jako v předchozím případě.

Někdy se můžete setkat s termínem podlimitní záměr. Jedná se o záměry z přílohy č. 1, ale kapacitou menší, než je tam uváděná(nedosahující uvedených hodnot). V těchto případech se zpracuje „zjednodušené“ oznámení EIA. Na jeho základě příslušný úřad rozhodne, zde záměr podlého zjišťovacímu řízení či nikoliv. V případě pokračování procesu se dopracuje oznámení a proběhne zjišťovací řízení. V opačné případě je možné záměr realizovat.

Comments are closed.