ÚSES, biologické hodnocení, inventarizace zeleně, oceňování dřevin

Co je biologické hodnocení?

Biologické hodnocení se zpracovává v případě, kdy by zamýšlený záměr mohl ohrozit zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jeho zpracování může uložit (§ 67 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) svým rozhodnutím orgán ochrany přírody tomu, kdo zamýšlí provedení takového záměru (investor). Investor je v takovém případě povinen zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení). Podrobnosti biologického hodnocení upravuje § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.

Biologické hodnocení obsahuje zejména

  • popis a vyhodnocení biologických prvků krajiny (se zvláštním zřetelem na zvláště chráněné části přírody), charakteristiku zamýšleného zásahu – základní administrativní údaje, technicko-ekonomické údaje,
  • předpokládané přímé vlivy na rostliny a živočichy, předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a živočichy včetně možných rizik, popis opatření navržených k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků, návrh monitoringu negativních vlivů, shrnutí a závěry.

Obsahem biologického hodnocení je i srovnání možných variant zamýšleného zásahu s návrhem optimální varianty.
Další podrobnosti biologického hodnocení upravuje Metodický návod k provádění biologických hodnocení zveřejněný ve Věstníku MŽP 19(2009)/7.

Comments are closed.