ÚSES, biologické hodnocení, inventarizace zeleně, oceňování dřevin

Biologické hodnocení

Jako autorizovaná osoba podle vyhlášky MŽP č. 468/2004 Sb. zpracuji, spolu s dalšími odborníky, biologické hodnocení jakéhokoli záměru. Máme rozsáhlé zkušenosti s hodnocením všech typů záměrů, od malých staveb až po ty rozsáhlé – například obnova rybníků, stavby malého rozsahu (rozšíření stávajících objektů, administrativní budovy), obchodní centra, průmyslové objekty a zóny, obytné komplexy, liniové stavby (silniční obchvaty, rekonstrukce silnic, dálnice, produktovody).

Zajišťujeme i zpracování vybraných kapitol do oznámení, dokumentací a posudků EIA a SEA. Zpracováváme především části týkající se ochrany přírody a krajiny, flóry, fauny, ekosystémů, dotčení zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa. V případě požadavků zpracovatelů dokumentace se aktivně účastníme i veřejného projednání.

Comments are closed.